برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

تسویه حساب یا تصفیه حساب؟

برای اکثر افراد اتفاق افتاده که برای استفاده عمومی و یا حتی تخصصی از کلمات ” تصفیه” یا “تسویه” حساب، دچار سردرگمی شده و در نهایت، به انتخاب تصادفی یکی از این دو کلمه بسنده کرده باشند. ما نیز در فینوتک بارها شاهد بودیم که افراد در شبکه‌های اجتماعی و یا ایمیل‌ درست‌نویسی را به ما متذکر شده‌اند و ما نیز هر بار به فرهنگ لغات ارجاع داده‌ایم. بهتر است برای حل این چالش،  به صورت علمی به این موضوع بپردازیم و از فرهنگ لغت بزرگان کمک بگیریم.

تسویه و تصفیه در فرهنگ لغت

در فرهنگ معین، کلمه ” تسویه” به معنای  برابر کردن، مساوی ساختن، یکسان کردن معنی شده و کلمه ” تصفیه” را به سه جزء تقسیم کرده که عبارتند از:

الف) پاک کردن، پاکیزه ساختن، خالص کردن، پالودن، بی آلایش کردن

ب) به پایان رسانیدن امری

ج) رفع اختلاف کردن

و در پایان تصفیه حساب را به صورت زیر توصیف کرده است:

تصفیه حساب: پاک کردن حساب خود با شخص دیگر یا موسسه ای

می توان گفت که به نحوی، هر دو این کلمات در مورد مسائل مالی و اقتصادی به کار برده می شوند، اما باید به محتوای متن توجه کافی داشت و هدف از انجام “تسویه” یا “تصفیه” حساب را دقیقاً دانست. اما به صورت کلی، کاربرد کلمه “تسویه حساب” در مسائل اقتصادی بیشتر است.

چند مثال برای روشن شدن مطلب:

اکثر شرکت ها و موسسات با یکدیگر، روابط تجاری و مالی مستمر و پیوسته ای دارند، آنها در دوره های زمانی مختلف، با یکدیگر تسویه حساب می کنند و رابطه بدهکاری و بستانکاری خود را مساوی و متعادل می کنند. اما اگر با شرکتی، قراردادی موقت داشته باشند، پس از پایان زمان قرارداد و اتمام رابطه کاری، این دو موسسه با یکدیگر تصفیه حساب می کنند و رابطه کاری آنها به پایان می رسد و دیگر کسی طلبکار نیست. یا هر کارمند با شرکت خود تسویه حساب ماهانه کرده و حقوق یک ماه خود را دریافت می کند، اما پس از اخراج یا اتمام زمان قرارداد، با او تصفیه حساب می کنند، زیرا دیگر رابطه کاری و مالی وجود نخواهد داشت.

اما، در امور روزمره و در زبان محاوره، حساب خود را با دیگران صاف میکنید (تصفیه حساب) و حساب خود را با دیگران مساوی و یکسان نمی کنید( تسویه حساب). عبارت پر کاربرد ” حسابم را با طرف صاف کردم” مصداق این مدعاست.

به صورت خلاصه می توان گفت که در زبان محاوره، “تصفیه حساب” کاربرد درست است و در مسائل مالی و حسابداری، “تسویه حساب” به کار می رود و در صورت نیاز، پس از تسویه حساب، جهت اتمام کار، “تصفیه حساب” انجام می شود.  انتخاب کلمه درست به هدف و مقصود فاعل بستگی دارد.