تسویه حساب یا تصفیه حساب؟

می توان گفت که به نحوی، هر دو این کلمات در مورد مسائل مالی و اقتصادی به کار برده می شوند، اما باید به محتوای متن توجه کافی داشت و هدف از انجام “تسویه” یا “تصفیه” حساب را دقیقاً دانست. اما به صورت کلی، کاربرد کلمه “تسویه حساب” در مسائل اقتصادی بیشتر است.

ادامه مطلب