امنیت و حفاظت اطلاعات در بانک‌داری باز

امنیت و حفاظت اطلاعات در بانک‌داری باز
آیا بانک‌داری باز امن است؟مهم ترین نکته در بانک‌داری باز این است که کا...