آیا بانکداری باز امن است؟!

آیا بانکداری باز امن است؟!
مهم ترین مسئله در بانکداری باز، امنیت و حفاظت از اطلاعات مشتریان است....