جمع‌بندی نظرات کاربران فینوتک در سال ۹۷

جمع‌بندی نظرات کاربران فینوتک در سال ۹۷
در روزهای پایانی سال ۹۷بین مشتریان فینوتک نظرسنجی برگزار شد. هدف ما ا...