چرا باید بانک‌ها و فین‌تک‌ها باهم همکاری داشته باشند؟

چرا باید بانک‌ها و فین‌تک‌ها باهم همکاری داشته باشند؟
مقررات، رقابت و تغییرات بازار سه عنصر اساسی هستند که روی مدل‌های تجاری...